1
2
3
מגדלי הים התיכון
ניהול והפקה כפיים
משרד התרבות והספורטהפועלגני יהושעהמשרד לשוויון חברתי